Quadrant 0,0
-1,10,11,1
-1,00,01,0
-1,-10,-11,-1
Stars detected
Name / Type
Sol - Yellow
Alpha Centauri - Orange / Yellow
Sirius - Blue giant / White dwarf
Epsilon Eridani - Orange
Epsilon Indi - Dwarf, orange
Tau Ceti - Yellow
Procyon - Yellow / White dwarf
GJ 674 - Dwarf, red